eng | mne
Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Javne politike


Osnaživanje i podsticanje istraživanja na polju problematike zloupotrebe psihoaktivnih supstanci neophodno je i nužno,  jer bez kvalitetnih naučno-istraživačkih činjenica, nema utemeljenih i validnih zaključaka, pa time ni implikacija za dalji rad  ni u jednoj od oblasti djelovanja na polju uspješnog nacionalnog odgovora na droge.

Odjeljenje za naučno-istraživački rad NVO 4 Life čini tim stručnjaka i naučnih radnika, spoljnih saradnika organizacije. U timu su: magistar socijalne patologije, magistar pedagoških nauka, doktor defektoloških nauka, psiholog i specijalni pedagog. Naučno-istraživački rad tima je usmjeren na poboljšanje metoda rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije zavisnika u društvo. U tu svrhu rađeno je  nekoliko longitudinalnih istraživanja uobličenih u studije slučaja kao i istraživanje javnog mnjenja "Percepcija građana o stepenu rasprostranjenosti droga u Crnoj Gori" (pogledati u arhiva-dokumenta). Takođe, za potrebe projekta “Rehabilitacija i resocijalizacija zavisnika od psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori” izrađene su i dvije studije: Situacionu analizu "Položaj zavisnika/ca od droga u crnogorskom društvu" i izlaznu studiju "Perspektive razvoja tretmana bolesti zavisnosti kod žena u Crnoj Gori"Tehnike i instrumenti koje najčešće koristimo za praćenje i procjenjivanje su: fokus grupe, nestrukturirani intervjui, ankete sa pitanjima otvorenog i zatvorenog tipa, različite skale procjene itd.

U cilju unapređenja prava zavisnika/ca od droga NVO 4 Life se bavi lobiranjem i javnim zagovaranjem. Neke od inicijativa su:

-
Nakon dvije godine našeg intezivnog zagovaranja i lobiranja da se osobama inficiranim hepatitisom C koje su na odsluženju kazne zatvora omogućeni besplatno liječenjeto pravo im je omogućeno. U saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore, 19 aprila 2013. godine smo organizovali  sastanak sa predstavnicima institucija koje su nadležne za rješavanje ovog pitanja, i na tom sastanku je postignut dogovor da svi zatvorenici inficirani virusom hepatitisa C moraju biti liječeni i da sve troškove liječenja snosi država. Do tada im je to pravo bilo uskraćeno.


- NVO 4 Life je 26. 05. 2011. godine Nacionalnoj kancelariji za borbu protiv droge uputila Prijedloge za bolju saradnju i efikasniju borbu protiv narkomanije (31 mjera). Jedan broj njih je već realizovan.

- Usvojeni svi komentari  NVO 4 Life na Nacionalnu strategiju za borbu protiv droge 2013-2016. Jedan od predloga koji je usvojen je bio da se ujednači terminologija. Da se izbaci termin "narkoman" koji je korišten u prethodnoj strategiji i da se umjesto njega koriste termini "zavisnik/ca od droga ili korisnik/ca droga".

U 2013. godini 
Opština Podgorica, Zajednica opština, opština Nikšić, opština Herceg Novi i NVO 4 Life  su partnerski aplicirali projektom za IPA sredstva za izgradnju Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju  žena zavisnih od droga. Projekat je odobren i Centar je počeo sa gradnjom u januaru 2014. godine pored ustanove za liječenje muškaraca zavisnika na Kakarickoj gori u Podgorici a izgradjen je i zvanično otvoren 17. 12. 2015. godine. Do tada su žene zavisnice u Crnoj Gori bile diskriminisane jer nije postojao Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnica od droga, dok za muškarce jeste. 

Da bi ovo pitanje bilo riješeno, NVO 4 Life je u 2012 i 2013. godini bila veoma aktivna na polju lobiranja i zagovaranja za izgradnju Centra:

 -  U toku 2012 i 2013 godine NVO 4 Life je tri puta upućivala inicijativu predsjedniku Crne Gore, premijeru i ministru rada i socijalnog staranja da se prestane sa kršenjem osnovnih ljudskih prava ženama zavisnicama od droga  i pozvala ih da izgrade Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju žena zavisnica od droga, kako bi se i njima omogućilo da uživaju ista prava kao i muškarci, za koje postoji takav centar. Ukazivali smo na postojanje ovog problema i obraćali se javnosti i predstavnicima institucija saopštenjima za Međunarodni dan ljudskih prava 2012 i 2013 godine;

-    Ovaj problem smo internacionalizovali i tokom 2012. godine u saradnji sa  International Drug Policy Consortium pokrenuli javnu debate na međunarodnom nivou o ovom problemu u Crnoj Gori, te dobili podršku regionalne mreže SEE Network.

-    Takođe smo u prethodnih dvije godine vodili intezivnu medijsku kampanju u cilju upoznavanja javnosti sa problemom diskriminacije žena zavisnica i nedostatku mjesta gdje bi se one rehabilitovale i resocijalizovale (više od 30 priloga i gostovanja na TV, tekstova u elektronskim i štampanim medijima).

-    Tokom 2012.godine, predstavnici NVO 4 Life su upoznali sve poslaničke klubove sa nepostojanjem mjesta za tretman zavisnica od droga u Crnoj Gori;

-    Predstavnici NVO 4 Life su 2012.godine na sastanku sa pomoćnicom Ministra za ljudska i manjinska prava g-đom Blankom Radošević Marović i savjetnicom Ministra za pitanja rodne ravnopravnosti Irenom Bošković, iznijeli problem nedostatka Centra za tretman zavisnica od droga. Savjetnica Ministra za pitanja rodne ravnopravnosti je dala podršku projektu za izgradnju Centra za tretman žena zavisnica;

-     U februaru 2013.godine, predstavnici NVO 4 Life su upoznali Zamjenicu Ombudsmana Marijanu Laković sa kršenjem osnovnih ljudskih prava žena zavisnica u Crnoj Gori. Kancelariji Ombudsmana je upućeno preko 15 elaboriranih problema korisnika droga u Crnoj Gori, od kojih je jedan bio diskriminacija zavisnica od droga-nedostatak ustanove za rehabilitaciju i resocijalizaciju. Na sedmoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost, Ombudsman je upoznao članove Odbora sa problemom nedostatka Centra za liječenje zavisnica od droga i naglasio neophodnost rješavanja ovog pitanja;

-    Jedna od preporuka i sugestija NVO 4 Life na Nacionalnu strategiju za borbu protiv droge 2013-2020 je bila takođe izgradnja ovog Centra;

-    U 2013. godini smo dali komentare za pregovaračko poglavlje 23 i jedan od njih je bio disriminacija žena zavisnica i preporuka da im se obezbijedi jednak tretman kao i muškarcima i izgradi Centar. To je bio jedan od naših komentara i za poslednji izvještaj o napretku u pregovorima Crne Gore i EU na šta smo dobili pozitivan odgovor od Delegacije EU.

-    Tokom 2012 i 2013 smo kontinuirano obavještavali Delegaciju EU u Crnoj Gori i Ambasadu SAD-a o ovom problemu, te su ti komentari uvršteni u njihove godišnje izvještaje o stanju u Crnoj Gori.

-    Takođe smo o postojanju ovog problema obavijestili Vladinu kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama i od iste dobili podršku za osnivanje Centra za žene zavisnice sa djecom. 


- U decembru 2011. godine NVO 4 Life je organizovala okrugli sto za predstavnike institucija i nevladinih organizacija na temu "Alternativne sankcije" i predložila da se uvedu u Crnoj Gori. Nakon toga su organizovani sastanci sa predstavnicima poslaničkih klubova u crnogorskoj Skupštini radi predstavljanja instituta alternativnih sankcija. Izvršni direktor NVO 4 Life je 2013. godine izabran da učestvuje u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o uslovnoj slobodi i kazni rada u javnom interesu. Usvojena je jedna od njegovih preporuka i komentara koja se odnosila da se u član 26. uvede i mogućnost odlaganja izvršenja kazne i da se njom obuhvate i žene, zbog trudnoće i roditeljstva do prve godine života djeteta.

Preporuka i izvještaj o usvajanju:

“Član 26. U članu 26 dodati “Osuđeno lice može Ministarstvu pravde podnijeti molbu, sa odgovarajućim dokazima, da mu se privremeno prekine ili odloži izvršenje kazne rada u javnom interesu, i to: u slučaju bolesti, iznenadne teške bolesti ili smrti člana uže porodice, za žene zbog trudnoće i roditeljstva do prve godine života djeteta, potrebe obavljanja radova izazvanih elementarnom nepogodom usljed čega bi nastala znatna materijalna šteta po njega ili njegovu porodicu, ukoliko nema drugog radno sposobnog lica u užoj porodici osuđenog. O molbi iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo pravde će donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka iz stava 2 ovog člana je konačna. O odluci kojom se odobrava prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu, odnosno taj prekid produžava, Ministarstvo pravde obavještava sud koji je donio odluku u prvom stepenu i pravno lice, odnosno organizaciju kod koje osuđeno lice izvršava kaznu rada u javnom interesu. Prekid ili odlaganje izvršenja kazne rada u javnom interesu može se odobriti najduže do 30 dana, u slučaju bolesti osuđenog lica, prekid se može produžiti dok ta bolest traje, a za žene za vrijeme trudnoće i roditeljstva do prve godine života djeteta.” Preporuka koja se odnosi na prekid izvršenja kazne rada u javnom interesu za “žene za vrijeme trudnoće i roditeljstva do prve godine života djeteta” - prihvaćena je iz razloga humanosti i obavezne zaštite koja se mora pružiti ovoj kategoriji lica”.

 
- Tokom 56-e sesije Commision of Narcotics Drugs (CND), koja je održana  u Beču, od 11-15 marta 2013.godine, NVO 4 Life dobila internacionalno priznanje za svoj rad. Tom prilikom je Michael Perron, izvršni direktor VNGOC naveo NVO 4 Life među 15 organizacija iz čitavog svijeta čije su aktivnosti poslužile kao primjer dobre prakse i kao takve predstavljene organizacijama koje se bave problemom narkomanije.

- U junu, 2013 godine VNGOC je formirao neformalnu komisiju koja će učestvovati u izradi Pregleda na najvišem nivou za 2014.godinu. Predstavnica NVO 4 Life Milena Mijović, izabrana je za člana Komisije. Dokument će biti predstavljen na 57 sesiji Komisije za droge (CND) koja će se održati u Beču, u martu 2014.godine.

-
NVO 4 LIFE je prvi put 01. 07. 2013. godine uputila Inicijativu nadležnima da omoguće besplatnu rehabilitaciju i (re)socijalizaciju za osobe zavisne od droga. Nakon toga je više puta pozivala nadležne, u kontinuitetu obavljala razgovore i zahtijevala da se ukine plaćanje liječenja, te je nakon Javnog poziva koji je upućen prilikom obilježavanja Medjunarodnog dana borbe protiv droge, 26. juna 2015. godine, Upravni odbor JU Centar za rehabilitaciju i (re)socijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci - Podgorica, donijeo odluku da se participacija za liječenje korisnicima smanji sa 330 na 230 eura po mjesecu.


- U martu 2013. godine
NVO 4 Life  je Savjetu za opšte obrazovanje uputila Inicijativu da predmet Zdravi stilovi života bude obavezan i da se počne izučavati od šestog razreda osnovne škole zaključno sa devetim. Trenutno je to izborni predmet a učenici ga pohađaju u osmom i devetom razredu.

- NVO 4 Life je 2011. godine obilježila Dan borbe protiv droge simbolično u vrtiću i ukazala da je neophodno sa prevencijom početi od najranijih uzrasta, od vrtića.

- NVO 4 Life je 2012. godine uputila inicijativu Nacionalnom savjetu za spriječavanje zloupotrebe droge da se u njegov rad uključe i predstavnici civilnog sektora kao punopravni članovi.

- NVO 4 Life je 2012. godine dala komentare na Zakon o drogama.

- Predstavnik NVO 4 Life je 26. juna 2013. godine učestvovao na tematskoj sjednici posvećenoj obilježavanju dana borbe protiv droge koju su organizovala dva skupštinska odbora, Odbor za rad, zdravstvo i socijalno staranje i Odbor za prosvetu, nauku, kulturu i sport. Tom prilikom, kao i na zajedničkoj press konferenciji koju je NVO 4 Life tog dana održala sa predstavnicima Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnika/ca od droga, Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada i Doma zdravlja Podgorica, predstavnici naše organizacije su pozvali Ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore da zavisnicima/ama od droga omogući besplatnu rehabilitaciju i resocijalizaciju.

-
U novembru 2013 NVO 4 Life je  Delegaciji EU u Crnoj Gori uputila komentare na Izvještaj o napretku Crne Gore za 2012. godinu u pregovorima o pridruživanju sa EU.  Komentari su u vidu preporuka objavljeni u  Izvještaju o napretku za 2014. godinu.  Komentari su se odnosili na poštovanje prava zavisnika/ca od droga i prepoporuke za unapređenje stanja za tu ciljnu grupu. To je bilo prvi put da se u bilo kom dotadašnjem izvještaju pominju pitanja vezana za unapređenje stanja zavisnica i zavisnika od droga.

- NVO 4 Life je 2013. godine dala 18 komentara i preporuka na pregovaračka poglavlja 23 i 24 (Temeljna ljudska prava i Doprinos u borbi protiv droga).

-
NVO 4Life je 20. 01. 2014. godine Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore uputila zahtjev da u diskriminisane i marginalizovane grupe uvrste i zavisnike/ce od droga, što je i učinjeno.


Osim navedenog, NVO 4 Life u kontinuitetu učestvuje u izradi dokumenta koja se tiču ove problematike, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit